Palkkaa vai työkorvausta? Työntekijä, yrittäjä vai kevytyrittäjä? -koulutus

29.3.2023 09:00

Koulutus järjestetään verkossa

Milloin työsuorituksesta maksetaan palkkaa, milloin työkorvausta? Miten lisääntyvä alustatalous ja kevytyrittäjyys vaikuttaa rajanvetoon? Miten eroavat palkkaan ja työkorvaukseen liittyvät säännökset? Miten näitä tuloja kohdellaan verotuksellisesti? 

Miten palkka ja työkorvaus heijastuvat eläkkeen perustana olevaan työansioon? Miten arvioidaan verotuksen ja eläketurvan kannalta tilanteita, joissa sopimussuhdetta on käsitelty toimeksiantosuhteena, mutta se tulkitaan sittemmin työsuhteeksi?

Entä mitä kannattaa ottaa käytännössä huomioon, kun laatii työ- tai toimeksiantosopimusta? Miten ratkaista erityiskysymykset, kuten kilpailukieltoehdot?

Onko työstä maksettava suoritus palkkaa vai työkorvausta? Tämä kuuluu ennakkoperinnän klassisiin kysymyksiin. Työnantajan tulee suorittaa palkasta ennakonpidätys ja maksaa työnantajan sosiaaliturvamaksu. Sen sijaan työkorvauksesta ei suoriteta ennakonpidätystä, jos suorituksen saaja on ennakkoperintärekisterissä. Työkorvauksesta ei makseta myöskään sosiaaliturvamaksua. Rajanvedolla on merkitystä myös arvonlisäverotuksessa, sillä palkkana pidettävästä suorituksesta ei makseta arvonlisäveroa.

On myös tärkeää ymmärtää, miten työeläkevakuuttamisessa määritellään, kuka on työsuhteinen työntekijä ja ketä pidetään yrittäjänä ja kenellä on vastuu lakisääteisen työeläketurvan järjestämisestä. Lisäksi on hyvä tietää, mikä on sellaista työntekijälle maksettua suoritusta, josta tulee maksaa työntekijän eläkelain mukainen työeläkevakuutusmaksu ja mistä työeläkevakuutusmaksua ei makseta, vaikka suoritus olisikin veronalainen. Työeläkevakuuttajan kanssa on syytä käydä ennakoivasti vakuuttamiseen liittyvät näkökohdat läpi, jotta työeläkevakuuttaminen hoituu ajantasaisesti oikein. Näin sekä työn teettäjä että tekijä välttyvät ikäviltä yllätyksiltä ja ylimääräisiltä maksuilta jälkikäteen.

Kouluttajat käyvät läpi:

 • erilaisia työ- ja toimeksiantosuhteiden rajanvetotilanteita sekä näiden vaikutusta verotukseen ja eläkkeen perusteena olevaan työansioon
 • menettelyä ja verokohtelua sekä työnantajan että työntekijän näkökulmasta
 • miten säännöksiä voi tulkita tuoreiden esimerkkitapausten valossa ja uusimmat Verohallituksen ohjeet ja Eläketurvakeskuksen ratkaisut (mm. laskutuspalveluyrityksistä) huomioiden. 
 • käytännön vinkkejä työ- ja toimeksiantosopimusten oikeaoppiseen laatimiseen siten, että esimerkiksi verotukselliset riskit vältetään
 • mitä tulee ottaa huomioon, jos työ- tai toimeksiantosopimuksessa halutaan sopia erityisehdoista, kuten kilpailukiellosta.

Kenelle?

 • taloushallinnon asiantuntijoille
 • henkilöstöhallinnon asiantuntijoille
 • toimeksiantosopimuksista päättäville henkilöille
 • tilintarkastajille ja kirjanpitäjille
 • lakimiehille

Koulutuksen osallistuja saa:

 • Tehokkaan ja laaja-alaisen tietopaketin palkan ja työkorvauksen eroavaisuudesta sekä vinkkejä verotuksellisten riskien välttämiseen.
 • Mahdollisuuden esittää kysymyksiä ja kommentteja kouluttajille ennakkoon sekä koulutuksen aikana webinaarin chatissa. (Lähetä ennakkokysymyksesi: asiakaspalvelu.koulutukset@edita.fi)
 • Koulutuksen webinaaritallenteen puolen vuoden ajaksi käyttöönsä.
 • Edilex-verkkopalvelun käyttöoikeuden määräajaksi (alkaen ilmoittautumisesta ja päättyen neljä viikkoa koulutuksen jälkeen). Kun haluat ottaa palvelun käyttöösi, toimi näin.

 

Ohjelma:

9.00 Tervetuloa koulutukseen!

9.05 Palkkaa vai työkorvausta?

 • Palkan ja työkorvauksen käsitteet verolainsäädännössä
 • Työ- ja toimeksiantosuhteen tunnusmerkit
 • Alustatalouden työntekijät
 • Kevytyrittäjyys ja verottajan uudet ohjeet kevytyrittäjälle
 • Ennakkoperintärekisteröinnin ja muun rekisteröinnin merkitys tunnusmerkistöjen kannalta
 • Maksajan selonottovelvollisuus
 • Työvoiman vuokraus ja alihankinta
 • Henkilökohtaiset palkkiot verotuksessa
 • Jälkikäteiset arviointitilanteet ja luottamuksensuoja

Jaakko Klemettilä, asianajaja, osakas, HPP Asianajotoimisto Oy

10.15 Tauko

10.30 Palkka ja työkorvaus suhteessa eläkkeen perusteena olevaan työansioon

 • Kuka työeläkevakuuttamisessa on työntekijä ja ketä pidetään yrittäjänä?
 • Mitä ansioita vakuutetaan palkansaajavakuutuksella? Mitä yrittäjän tulee vakuuttaa?
 • Miten työeläkevakuuttamisessa arvioidaan työsuhteen ja yrittäjätyön rajanvetoa?
 • Laskutuspalveluyrityksen kautta työtä laskuttavan tai alustan kautta työtä tekevän työnsuorittajan työeläkevakuuttaminen
 • Ennakoinnin tärkeys sekä jälkikäteiset arviointitilanteet

Monika Sievänen, ratkaisupäällikkö, Eläketurvakeskus

11.10 Työ- ja toimeksiantosopimuksen laatiminen

 • Sopimuksiin kirjattavat ehdot
 • Erityiset sitoumukset, kuten kilpailu- ja houkuttelukiellot sekä salassapitoehdot

Henna Wiklund, asianajaja, osakas, Asianajotoimisto HPP

12.00 Koulutus päättyy

 

Alennukset & Edut

 • Edilexin käyttäjät: -15% koodilla EDILEX
 • Creditan käyttäjät: -15% koodilla CREDITA
 • Julkisen sektorin edustajat: -15% koodilla JULKINEN
 • Juristiliiton jäsen: -20% koodilla JURISTILIITTO

Alennuskoodien alennus lasketaan 1 hlö perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.

Varmista paikkasi koulutuksessa ilmoittautumalla viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuspäivää.

Ryhmäetuhinnan saa, kun samasta organisaatiosta ilmoitetaan monta osallistujaa samalla kertaa.

Haluaisitko tilata omalle organisaatiollesi räätälöidyn koulutuksen? Tutustu tilauskoulutuksiimme.

 

Haluaisitko tilata omalle organisaatiollesi räätälöidyn koulutuksen? Pyydä tarjous.

Paikkoja ei enää tarjolla.

Kouluttajat

kinnunen-henna-1.jpg (10 KB)

Henna Wiklund, asianajaja, osakas, HPP Asianajotoimisto Oy

Henna on työoikeuden rautainen ammattilainen. Hän on työskennellyt työoikeusasioiden parissa pitkään asianajajana, minkä lisäksi hän on vastannut työoikeudellisista asioista yhdessä Suomen isoimmista työnantajayrityksistä. Henna vetää HPP:n työoikeustiimiä.

Hennan asian­tun­te­mus kattaa työ­oi­keu­del­li­set asiat laa­ja-alai­ses­ti työsuhteen koko elinkaaren ajalta työsopimuksen solmimisesta eri­lai­siin työ­suh­tei­den ja työ­nan­ta­jan lii­ke­toi­min­nan muu­tos­ti­lan­tei­siin sekä työ­suh­tei­den päät­tä­mi­seen. Hen­nal­la on vank­ka ko­ke­mus työ­elä­mään liit­ty­vis­tä neu­vot­te­lu­ti­lan­teis­ta mu­kaan lu­kien mm. yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­lut ja pai­kal­li­sia so­pi­muk­sia kos­ke­vat neu­vot­te­lut. Hä­nen eri­tyi­sen mie­len­kiin­ton­sa koh­tee­na ovat työ­tur­val­li­suus­asiat.

Henna avustaa asiakkaita työoikeudellisissa riita-asioissa ja työrikosasioissa.

klemettila-jaakko-1.png (320 KB)

Jaakko Klemettilä, asianajaja, senior counsel, HPP Asianajotoimisto Oy

20-vuotisen uransa aikana Jaakko on ennen HPP:tä työskennellyt tuloverotuksen asiantuntijana Verohallinnossa, kahdessa suuressa tilintarkastustoimistossa veroasiantuntijana, pörssiyhtiön verolakimiehenä ja kansainvälisen asianajotoimiston veroryhmän vetäjänä.

Jaakon erityinen osaamisalue ovat yrityskauppojen ja -järjestelyjen verokysymykset, joiden lisäksi hän avustaa kotimaisia ja ulkomaisia asiakkaita mm. verosuunnittelussa, verovalituksissa, verotarkastuksissa ja arvonlisäveroasioissa. Jaakon neuvonannon yksi painopiste ovat omistajayrittäjien veroasiat, joissa sovitetaan yhteen yritysten ja sen omistajien verotukselliset kysymykset. Jaakko on perehtynyt syvällisesti myös ennakkoperinnän käytännön kysymyksiin.

Monika Sievänen,  ratkaisupäällikkö, Eläketurvakeskus

Monika työskentelee Eläketurvakeskuksen lakiosastolla ratkaisupäällikkönä. Monikalla on reilun 20 vuoden työkokemus työeläkealalla. Monika on erikoistunut työsuhteen ja yrittäjyyden väliseen rajanvetoon sekä eläkkeen perusteena olevien työansioiden määrittelyyn. Monika toimii myös erilaisissa asiantuntijatehtävissä ja kouluttajana.

Ajankohta

Alkaa:  

29.3.2023 09:00

Päättyy:  

29.3.2023 12:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Koulutus järjestetään verkossa


Lisätiedot

Asiakaspalvelu, lakikoulutukset

020 450 2040

asiakaspalvelu.koulutukset@edita.fi

Koulutuksen hintaan sisältyy tallenne, joka on osallistujien katsottavissa kuusi kuukautta koulutuksen jälkeen.