Iloa, tehoa ja turvallisuutta - toimintakulttuuri voimavaraksi muuttuvassa työympäristössä (ILOA) koulutusohjelma

21.3.2022 13:00

Koulutus järjestetään verkossa sekä lähitapaamisina

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa, osallistujille maksutonta täydennyskoulutusta.

Osallistujat vastaavat itse mahdollisista matka- ja majoituskuluistaan.

Koulutusohjelman tavoitteena on vahvistaa työyhteisöjä itseuudistuvana systeeminä: kykyä toimia yhdessä tarkoituksenmukaisesti, kestävästi ja hyvinvointia tukevalla tavalla kompleksisessa toimintaympäristössä siten, että se tukee työuran eri vaiheissa olevia työntekijöitä ja yhteisön jatkuvaa oppimista.


Koulutusohjelma antaa uusia työkaluja ja valmiuksia ongelmatilanteisiin. Kesyt ja ilkeät ongelmat vaativat erilaisia toimintamalleja, uudenlaisia vuorovaikutus-, kohtaamis- ja tunnetaitoja sekä dialogisen lähestymistavan menetelmiä. Lisäksi ohjelma tarjoaa välineitä myös etätyön ja etäjohtamisen tukemiseen erityisesti psykologisen turvallisuuden, luottamuksen ja työhyvinvoinnin näkökulmista.


Kenelle

ILOA-koulutusohjelma on suunnattu opetuksen järjestäjätaholle (opetus- ja sivistystoimen johto), koulujen johtajille, rehtoreille, johtoryhmille ja vetovastuussa oleville opettajille sekä varhaiskasvatusjohtajille, päiväkodinjohtajille ja päiväkotien johtotiimeille. 

Ohjelma on suunniteltu siten, että se soveltuu kaikille näille ryhmille, eriyttäminen tapahtuu pienryhmien keskusteluissa ja ns. virtuaalikahviloissa.
Koulutuksen osana tehtävä kehittäminen tapahtuu omissa työyhteisöissä, joissa yhteisöt kehittävät uusia käytänteitä ja ratkaisumalleja omasta toimintakulttuuristaan käsin.

On tarkoituksenmukaista, että koulutuksessa on mukana 2-6 henkilöä (vähintään työpari) yhdestä työyhteisöstä. Yksin koulutukseen ei voi osallistua.

 

Toteutus

Toteutustapa on moniulotteinen ja sisältää koulutusmoduulit (5), kehittämistyöskentelyn, virtuaalikahvilat, sparrauksen ja asiantuntijavideot.
Asiantuntijaosuuksissa ja tiedeperustaisissa videoissa toimivat kunkin teeman erityisosaajat. Vastuukouluttajina toimii professori Pirjo Ståhle työparinaan kehityspäällikkö Tarja Tuomainen.

Koulutusosiot ja teemat

Koulutus käynnistyy maaliskuussa 2022, kevään toteutukset ovat etätoteutuksia. Mikäli koronatilanne sallii, syksyllä yksi moduuli (1 lähipäivä) voidaan toteuttaa lähikoulutuksena. Kokonaisuutena koulutuksessa hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia.


Koulutusohjelma on 6 opintopisteen laajuinen ja kukin koulutusosio koostuu koulutuspäivästä, tiedeluennosta, virtuaalikahvilasta, käytännön kehittämistehtävän edistämisestä omassa työyhteisössä ja sparrauksesta.Osa 1. Kompleksisuus ja systeeminen muutos (21.3.2022 klo 13-16)

Ensimmäisen osion tavoitteena rakentaa teoreettinen viitekehys, johon kaikki muiden koulutusosioiden sisällöt kytketään ja joka tarjoaa välineitä ymmärtää muuttuvaa, kompleksista toimintaympäristöä.

Sisällöt: systeeminen viitekehys, organisaatioiden menetelmät hallita muutosta, kompleksisuus ja turbulenssi kasvatus- ja opetusyhteisöissä; uudet selviämisehdot ja kyvykkyydet.

Kouluttajat Pirjo Ståhle ja Tarja Tuomainen

Osa 2. Moninaisuus, tunteet ja joustavat identiteetit (20.4.2022 klo 13-16)

Toisen osion tavoitteena on luoda ymmärrystä tunteiden ja identiteetin keskinäisestä yhteydestä sekä niiden merkityksestä dynaamisessa työympäristössä.

Sisällöt: Yksilön identiteetti, sosiaalinen identiteetti ja yhteisön identiteetti; joustavat identiteetit resilienssin perustana, tunteiden turbulenssi ja identiteetin muutos dynaamisessa ympäristössä, turvallisuuskulttuurin johtaminen; tunne- ja tilannejohtaminen pohjustavat psykologista turvallisuutta, sisäinen ja ulkoinen moninaisuus työyhteisön uhkana ja mahdollisuutena; kieli ja kulttuuriryhmien, eri elämän- ja uravaiheiden erityispiirteet

Teemaan orientoivassa luennossa on haastateltavana professori, aivotutkija Lauri Nummenmaa

Kouluttajat Pirjo Ståhle ja Tarja Tuomainen


Osa 3. Kesyt, ilkeät ja tunnetiheät ongelmat (24.5.2022 klo 13-16)

Kolmannen osion tavoitteena on kesyjen ja ilkeiden ongelmien erottaminen ja niihin sopivien lähestymistapojen valitseminen.

Sisällöt: kompleksinen organisaatio ristiriitojen näyttämönä, tunnetiheät asiakaskohtaamiset lisäävät tunnekuormaa; kuinka myrskyistä selvitään ja kuinka tunteita johdetaan, kesyjen, ratkaistavissa olevien ongelmien kohtaaminen ja johtaminen, ilkeät ja kompleksiset haasteet – kuinka niissä toimitaan

Teemaan orientoivassa videossa haastateltavana on Jyväskylän yliopiston rehtori, professori Keijo Hämäläinen.

Kouluttajat Pirjo Ståhle ja Tarja Tuomainen


Osa 4. Johtaminen, digikulttuuri ja maailman muutos  (7.9.2022 klo 13-16)

Neljännen osion tavoitteena on vahvistaa osallistujien ymmärrystä siitä, minkälaisen kulttuurisen muutoksen keskellä maailmassa eletään ja kuinka se väistämättä vaikuttaa opetus- ja kasvatusyhteisöjen toimintaan ja johtamiseen. Digitalisaatio mahdollistaa monia uusia työ- ja toimintatapoja ja haastaa samalla muuttamaan toimintakulttuuria. Tavoitteena on antaa osallistujille välineitä uudenlaisiin mobiileihin ja digitaalisiin oppimis- ja toimintaympäristöihin.

Sisällöt: globalisaatio ja maailmankuvat murroksessa, johtajan tulevaisuustaidot, jakamisen kulttuuri digitaalisissa toimintaympäristöissä, tiedolla johtamisen uudet menetelmät, verkko- ja mikro-oppimisen mahdollisuudet ja etäjohtamisen haasteet.

Teemaan orientoivassa videossa haastatellaan tulevaisuuden tutkimuksen professoria, Dubain tulevaisuusakatemian johtajaa Markku Wileniusta.

Kouluttajat: Markku Wilenius, Laura Luomanen-Jaakkola, Pirjo Ståhle ja Tarja Tuomainen


Osa 5. Uskomukset ja arvot työyhteisön suunnannäyttäjinä (11.10.2022 klo 13-16)

Viidennen osion tavoitteena on tehdä osallistujat tietoisiksi työyhteisön piilevistä vaikutusvoimista. Osallistujat saavat välineitä tiedostaa yhteisönsä uskomuksia ja arvoja sekä tunnistaa niiden merkitys organisaation toiminnassa ja kehittämistyössä.

Sisällöllisesti koulutusosiossa perehdytään ns. Kuusi-malliin, joka ohjaa tilannekartoituksen ja tavoitesuunnitelman laatimiseen ympäristön, taitojen, kykyjen, arvojen, uskomusten, identiteetin ja merkityksellisyyden näkökulmista.

Teemaan orientoivassa videossa haastatellaan systeemitieteiden, soveltavan filosofian ja luovan ongelmanratkaisun professori Esa Saarista.

Kouluttajat Pirjo Ståhle ja Tarja Tuomainen


Hakuaikataulu

Haku koulutukseen alkaa 13.8.2021 ja päättyy 28.2.2022. Ryhmään otetaan yhteensä 40 osallistujaa ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Hakijoille tiedotetaan valinnoista.

Koulutus on suunnattu koulujen, päiväkotien sekä kuntien opetus- ja sivistystoimen johto- ja kehitysryhmille.


Lisätietoja hankkeesta: Tarja tuomainen tarja.tuomainen@edita.fi, 040 860 2214

Paikkoja ei enää tarjolla.

Paikkoja jäljellä


Tapahtumaan on jäljellä 3 paikkaa.

Ajankohta

Alkaa:  

21.3.2022 13:00

Päättyy:  

11.10.2022 16:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Koulutus järjestetään verkossa sekä lähitapaamisina


Lisätiedot

Edita koulutukset

050 328 3440

info.koulutukset@edita.fi

KOULUTTAJAT

Professori Pirjo Ståhle on kasvatustieteen tohtori. Hänen erityisalojaan ovat itseohjautuvat sosiaaliset systeemit, tieto- ja innovaatiojohtaminen sekä aineettoman pääoman mittaaminen. Ennen akateemista uraansa Pirjo Ståhle suunnitteli ja johti Helsingin yliopistossa laajoja pedagogisia kehittämisohjelmia, joista syntyi myöhemmin väitöskirja Supporting a System`s Capacity for Self-renewal. (lisätietoa www.stahle.fi)

Tarja Tuomainen on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri. Hän toimii valtakunnallisen OPPIVA-verkoston ja Edita Publishing Oy:n oppimisen koulutusten kehityspäällikkönä. Hänellä on pitkä ja laaja käytännön kokemus opettajan, opettajankouluttajan ja rehtorin tehtävistä sekä oppimisen ja opetushenkilöstön osaamisen kehittämisestä ja hallinnollisesta työstä. Koulutusteemoina keskiössä ovat arviointi, johtaminen ja hyvinvointi. Hänellä on laaja kokemus pitkien koulutusprosessien läpiviemisestä sekä käytännön kokemus rehtorina joustavan alun rakenteellisesta ja käytännön uudistamisesta. 

VIERAILEVAT KOULUTTAJAT

Esa Saarinen, systeemitieteiden, soveltavan filosofian ja luovan ongelmanratkaisun professori, Aalto yliopisto

Markku Wilenius, tulevaisuudentutkimuksen professori, Turun yliopisto, Dubain tulevaisuusakatemian tieteellinen johtaja

Lauri Nummenmaa, aivotutkimuksen ja neurotieteen professori, Turun yliopisto

Keijo Hämäläinen, Jyväskylän yliopiston rehtori, professori

Laura Luomanen-Jaakkola, KM, lo, digipedagogiikan, digitoimintakulttuurin kehittämisen ja koulutusviennin asiantuntija